PMD 2020 je ZRUŠENÝ z dôvodu zákazu konania akcií s účasťou viac než 100 osôb. 

Registrácia vystavovateľov na PMD 2020

Posledný možný termín podania prihlášky je 13. jún 2020.

Každý NOVÝ záujemca o účasť na PMD musí vyplniť prihlasovací formulár na stránke organizátora, RC model klub Poprad. Formulár nájdete tu: REGISTRÁCIA

Ak ste sa už zúčastnili predchádzajúcivh ročníkov PMD, stačí poslať stručnú prihlášku e-mailom (na adresu htmodel@htmodel.sk, alebo andal@htmodel.sk).

Prihláška musí obsahovať: Meno, mesto, klub (ak je členom), zoznam ponúkaných exponátov, konkrétna aktivita v programe - činnosť. Modelár, ktorý sa chce zúčastniť niektorého z pretekov, musí v prihláške presne napísať pretek a kategóriu. Je povinný oboznámiť sa s pravidlami pretekov.

Hromadná registrácia členov jedného klubu je možná. Poverený člen klubu zašle prihlasovací e-mail obsahujúci základné údaje o každom členovi klubu a jeho exponátoch jednotlivo (najlepšie vo forme tabuľky). Nestačí oznámiť počet osôb a exponátov. Takáto prihláška nebude prijatá!

Organizátor si vyhradzuje právo

- požiadať o fotografiu exponátu, alebo jeho podrobnejší popis pred konečným rozhodnutím o prijatí, alebo zamietnutí prihlášky na PMD.

- odmietnuť poskytnutie služieb vystavovateľovi, ktorý príde na PMD nezaregistrovaný.

- skontrolovať pri prezencii na začiatku akcie totožnosť vystavovateľa a dodržanie zoznamu exponátov.

- vyradiť účastníka zo zoznamu vystavovateľov v prípade porušenia dohody.

Príjazd a parkovanie

PMD sa koná v športovej hale Aréna Poprad - POZOR ZMENA oproti predchádzajúcim ročníkom!!!

Adresa je Uherova 4680/2, Poprad49° 2' 47.2632485" N
20° 17' 27.203064" E

Príjazd k športovej hale je od hlavnej cesty cez parkoviská pred halou. Pre vyloženie exponátov je možné prísť poza halu s autom až k zadnému vchodu.

Parkovanie: V sobotu ráno do 09:00 ešte bude možné prísť s autom až k zadnému vchodu. Ale malé parkovisko bude potom vyhradené len pre štáb a vystavovateľov PMD. Po vyložení exponátov odporúčame zaparkovať na hlavnom parkovisku pri hale.

Navážanie exponátov

Piatok: Navážanie exponátov do haly bude možné od 08:00 do večera podľa potreby (najviac do 22:00). Exponáty a stánky môžete prísť nainštalovať počas celého piatku, prípadne v spolupráci s prípravným štábom pomôcť pri dostavbe predvádzacích zón. Hala je po celý čas strážená vlastným personálom, exponáty môžete nechať na ploche bez obáv.

V sobotu bude hala otvorená pre vystavovateľov od 08:00.

Upozornenie: Po 09:00 už bude možné navážanie exponátov vo veľmi obmedzenom rozsahu vzhľadom na pohyb divákov.

Likvidácia výstavy

Odvoz exponátov a likvidácia stánkov sú povolené až po oficiálnom skončení PMD. Účastník, ktorý z nejakého dôvodu potrebuje ukončiť svoju účasť a odniesť exponáty skôr, musí o tomto informovať organizátorov vopred!

Prosíme uvedomte si, že toto opatrenie je nutné preto, aby sme vedeli, že nejaký exponát si odniesol jeho majiteľ a nie niekto iný.

Halu bude nutné po skončení výstavy vyprázdniť, preto upozorňujeme vystavovateľov, aby nepočítali s možnosťou ponechania exponátov v hale. Prosíme dobrovoľníkov aby nám pomohli po skončení výstavy s jej rýchlou likvidáciou.

Ubytovanie

Pre zaregistrovaných vystavovateľov (a ich sprievodné osoby), ktorí požiadajú o zabezpečenie ubytovania najneskôr 7 dní pred PMD, budú rezervované izby v zmluvných ubytovacích zariadeniach (penzióny a hotely) v Poprade. Ubytovanie si platia účastníci sami.

Stravovanie

Pre zaregistrovaných vystavovateľov, ktorí budú priamo osobne vykonávať živý program, bude zabezpečená v sobotu celodenná strava. Vystavovateľ dostane sadu kupónov na jedlo a nápoje. Obed bude teplý (guláš) podávaný v reštaurácii v hale. Desiata, olovrant, káva, čaj a nealkoholické nápoje sa budú vydávať v štábnom stánku HT model a prípadne v stánku zmluvnej kaviarne v priestoroch výstavy.

Pre zaregistrovaných vystavovateľov, ktorí budú mať exponáty len v statickej expozícii bude zabezpečené menšie občerstvenie.

Poučenie - Pravidlá pre vystavovateľov

Vystavovateľ svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzuje, že bol poučený a vzal Poučenie na vedomie.

Upozornenie: Výstava bude otvorená pre verejnosť od 09:00, preto prosíme aby ste sa do haly dostavili do 08:00 a mali exponáty pripravené najneskôr o 08:45. Výstava bude ukončená o 18:00 a prosíme Vás, aby ste svoju predvádzaciu činnosť vykonávali až do záverečnej hodiny.

Poistenie modelára: Odporúčame všetkým vystavovateľom, ktorí majú modely schopné spôsobiť materiálnu škodu, alebo škodu na zdraví, aby uzavreli poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou modelu. Možností uzavretia poistenia je viacero, jednu z nich nájdete tu: https://www.htmodel.sk/poistenie

Pravidlá správania:

Každý vystavovateľ by sa mal správať spoločensky vhodne, tak aby sa ostatní účastníci ani návštevníci necítili obmedzovaní, alebo poškodzovaní. Požívanie alkoholických nápojov, alebo iných psychotropných látok pred začiatkom a počas trvania PMD sa neodporúča. V prípade akýchkoľvek nedorozumení a konfliktov odporúčame aby sa účastníci hneď obrátili na organizačný štáb so žiadosťou o bezodkladné vyriešenie situácie. Organizátor si vyhradzuje právo vykázať z priestorov konania PMD osoby s nevhodným správaním.

Každý vystavovateľ nesie plnú osobnú zodpovednosť za škody na majetku a zdraví spôsobené iným osobám a organizáciám činnosťou jeho modelu, vrátane vysielača a ostatného príslušenstva. Preto musí dbať na základné pravidlá bezpečnosti a brať ohľad aj na činnosť ostatných vystavovateľov. Nesmie používať svoj model ani ostatné zariadenia, ak ich nemá úplne pod kontrolou. Užívatelia vysielačov pracujúcich v MHz pásme musia o tomto informovať ostatných vystavovateľov a koordinovať s nimi svoju činnosť!

Truck zóna: Pre pohyb vozidiel v truck zóne platia základné pravidlá cestnej premávky. Táto zóna je vyhradená pre modely ťahačov, návesov/prívesov, traktorov, stavebných vozidiel, manipulačných vozidiel a osobných áut v mierkach 1/14 až 1/16. Tanky 1/16 majú pohyb v truck zóne povolený len v rámci riadnej premávky. Vstup akýchkoľvek iných typov modelov, než aké sú určené pre premávku v truck zóne je prísne zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Jump zóna: Pre pohyb vozidiel v jump zóne platí zásadné pravidlo jazdy vždy v jednom smere (spravidla proti smeru hodinových ručičiek). Je zakázaná jazda proti smeru jazdy ostatných modelov. Je zakázaná jazda krížom cez vyznačený okruh/jazdný pruh, narážanie do modelov ostatných jazdcov, bezdôvodné státie v jazdnom pruhu a cúvanie.

Drift zóna: Pre pohyb vozidiel v drift zóne platí zásadné pravidlo jazdy vždy v jednom smere (obvykle proti smeru hodinových ručičiek). Je zakázaná jazda proti smeru jazdy ostatných modelov. Je zakázaná jazda krížom cez vyznačený okruh/jazdný pruh, narážanie do modelov ostatných jazdcov, bezdôvodné státie v jazdnom pruhu a cúvanie. Drift zóna je prednostne určená pre jazdu driftovacích áut. Vstup iných typov áut je možný so súhlasom ostatných jazdcov, alebo ak je zóna voľná.

Crawler/expedičná zóna je vyhradená pre modely áut typu crawler a expedičné. Vstup akýchkoľvek iných typov modelov je zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Tanková zóna je vyhradená pre modely tankov a vojenských vozidiel v mierke 1/16 a jej blízkych. Vstup iných typov modelov je zakázaný, týka sa to hlavne rýchlych a silných modelov!

Lietanie s vrtuľníkmi, multikoptérami a lietadlami je povolené výlučne vo vyhradenom priestore za ochrannou sieťou. Pilot nesie v prípade nehody plnú a nedeliteľnú osobnú zodpovednosť za všetky škody na majetku a zdraví ostatných osôb a organizácií spôsobené prevádzkou modelu bez ohľadu na príčinu nehody.

Jazdenie s autami dosahujúcimi rýchlosť vyššiu než 15 km/h a s hmotnosťou nad 1 kg je povolené výlučne vo vyhradených zónach. Jazdec nesie v prípade nehody plnú a nedeliteľnú osobnú zodpovednosť za všetky škody na majetku a zdraví ostatných osôb a organizácií spôsobené prevádzkou modelu bez ohľadu na príčinu nehody.

Každý vystavovateľ by mal odkladať modely, vysielače, príslušenstvo a osobné veci len v priestoroch na to vyhradených. Organizátor nenesie zodpovednosť za veci poškodené, alebo ukradnuté z neohradeného priestoru.

Používanie vysielačov s nadmerným výkonom (hlavne Turnigy) je povolené výlučne po predchádzajúcom súhlase ostatných účastníkov! Takéto vysielače musia byť vždy vypnuté, ak sa práve nepoužívajú pre ovládanie modelu!

Používanie FPV sád s vysielacím výkonom vyšším než je stanovené zákonnou normou (25mW) je zakázané! Okrem toho, že je to protizákonné, hrozí rušenie vysielačov ostatným modelárom.

Vystavovateľ svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzuje, že bol poučený a vzal Poučenie na vedomie.