PRAVIDLÁ RC TRUCK PARKÚR

Vyhlásenie seriálu pretekov o titul majstra Slovenska v RC modeloch áut triedy Truck v parkúre

Pravidlá

Organizátori pretekov a všetci pretekári sú povinní tieto pravidlá poznať a dodržiavať všetky ich body.

1. Podstata pretekov

• Preteká sa v jazde zručnosti prejazdom parkúru na čas.

• Každý prihlásený model musí spĺňať základné kritériá vzhľadu a funkčnosti, stanovené pravidlami.

• Pre regulérne uznanie výsledkov v jednotlivých pretekoch musia štartovať najmenej 3 súťažiaci. Pre vyhlásenie majstra SR sa v seriáli musia celkovo zúčastniť najmenej 5 pretekári. To znamená, že ak v seriáli pretekov podľa kalendára prídu súťažiť na jednotlivé preteky vždy 3 rovnakí pretekári, tak preteky prebehnú, ale nebude na záver vyhlásený majster SR, lebo nebude splnená nadradená podmienka účasti najmenej 5 pretekárov v celom seriáli.

2. Prihláška na preteky

• Pretekár je povinný prihlásiť sa na aktuálne preteky najneskôr do 3 dní pred ich konaním.

• Prihlásiť sa dá písomne na e-mail andal(at)htmodel.sk, sms na +00421903605354

• Pretekár uvádza: Meno, priezvisko, klub, model, e-mail

• Pretekár podaním prihlášky na preteky súhlasí s nasledovným: Pretekov sa zúčastňujem na vlastné riziko. Beriem na vedomie, že usporiadateľ neručí za žiadnu zdravotnú ani majetkovú ujmu, ktorá mi účasťou na pretekoch vznikne. Nesiem plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré komukoľvek spôsobím počas účasti na pretekoch a za správnosť údajov uvedených v prihláške.

• Pretekár musí štartovať s modelom a frekvenciou, ktoré uviedol v prihláške.

• Víťaz seriálu bude vyhlásený po skončení posledného preteku. Stane sa ním pretekár s najvyšším dosiahnutým počtom bodov za umiestnenie v jednotlivých pretekoch seriálu.

• Víťaz seriálu je oprávnený používať titul "Majster Slovenskej republiky" v príslušnej kategórii za príslušnú súťažnú sezónu.

• Ďalšie informácie o pretekoch budú zverejňované na internetovej stránke www.htmodel.sk, alebo na FB skupine klubu RC model klub Poprad

3. Všeobecné informácie

• Preteky sa môžu konať na ľubovoľnom plochom povrchu bez nerovností a nečistôt (kamienky, hlina).

• Do celkových výsledkov sa budú počítať 4 zo 6 pretekov, pripadne 3 z 5, ak by neboli uskutočnené všetky.

• Usporiadateľom je RC model klub Poprad, hlavným partnerom je HTmodel Poprad.

• 230 voltový rozvod elektrickej energie bude k dispozícii.

• Nebudú zabezpečené stoly a stoličky.

4. Termíny pretekov

• Celkovo bude realizovaných 10 pretekov, ktorých termíny budú uverejnené v kalendári na tejto web stránke.

5. Štartovné

• Jednotné štartovné je 5 € za každý model prihlásený do aktuálneho preteku seriálu.

• Štartovné vyberá organizátor aktuálneho preteku (zástupca klubu) a smie ho použiť len na pokrytie nákladov spojených s organizáciou pretekov (nájomné za halu a podobne).

• Jeden jazdec môže prihlásiť len jeden model.

6. Technický popis modelu

• Povolené sú len maketové modely reálnych ťahačov (truckov), nákladných áut, návesov a prívesov v mierke 1/14 - 1/16 na maketovej úrovni. Zjednodušené modely, alebo upravené hračky sú zakázané.

• Karoséria je povolená z ľubovoľného materiálu. Povinné sú všetky viditeľné modelové detaily, vrátane základného interiéru kabíny. Funkčnosť svetiel a zvukov nie je povinná. Figúrka vodiča nie je povinná.

• Točňa musí byť plne funkčná. Náves sa musí dať upnúť štandardným spôsobom, akákoľvek improvizácia, alebo neobvyklé konštrukčné riešenie sú zakázané. Odporúča sa točňa značky Tamiya, alebo Carson.

• Počet hnaných a riadených náprav je ľubovoľný.

• Model musí byť kompletne dokončený, nie je povolený štart s rozostavaným projektom.

• Povolený je pohon len jedným elektromotorom ľubovoľného typu.

• Veľkosť, druh, ani kapacita akumulátora nie sú obmedzené.

7. RC vybavenie a ostatné

• Povolené sú len frekvencie RC súprav schválené pre ovládanie automobilových modelov s vysielacím výkonom neprekračujúcim normy EÚ. Použitie vysielača s vyšším výkonom, ktorý bude rušiť vysielače iných pretekárov, znamená okamžitú diskvalifikáciu (pozor na vysielače Turnigy!).

• Zakázaný je ktorýkoľvek typ vysielača, ktorý nie je certifikovaný pre európsky trh (vysielací výkon).

8. Kategórie

• Vyhlasuje sa jediná kategória: Ťahač s predpísaným 3-nápravovým "EU" návesom.

• Definícia predpísaného "EU" návesu: Pre súťažnú jazdu v parkúre je predpísaný jednotný 3 nápravový skriňový mraziarenský náves značky Tamiya. Organizátor preteku zabezpečí náves pred začatím preteku.

• Pretekár, ktorý má vlastný náves predpísaného typu môže nastúpiť na jazdu s vlastným návesom, ak to oznámi najmenej 20 minút pred začatím preteku. Jury posúdi technické parametre návesu a porovná ich s predpísaným jednotným návesom.

• Pretekár smie nastúpiť na jazdu s vlastným návesom len po obdržaní súhlasu Jury.

• Riadená náprava na návese je zakázaná.

8. Parkúr

• Stanovenie dĺžky, tvaru trate, počtu parkúrových prekážok a počtu bránok sú v kompetencii organizátora aktuálneho preteku.

• Minimálna šírka prejazdu (vzdialenosť stĺpikov bránky) je 25,00 cm.

• Parkúr musí povinne obsahovať tieto úlohy:

o Prejazd cez bránku na štarte.

o Priamy prejazd zúženým priestorom.

o Prejazd S-zákrutou.

o Nacúvanie do vymedzeného priestoru (k nakladacej rampe)

o Zastavenie na stopke - pred stĺpom.

o Prejazd dvoma bránkami diagonálne posunutými o ½ šírky.

o Prejazd cez bránku v cieli.

• Na trať smú vstúpiť len pretekár a rozhodcovia. Prípadné výnimky udeľuje so súhlasom pretekára rozhodca (napríklad fotografovi).

• Pretekár musí pri prejazde parkúru stáť na "tribúne" - vyznačenom štvorci najmenej 40 x 40 cm a model smie ovládať výlučne z tohto miesta.

• Pri opustení tribúny počas preteku bude udelená penalizácia -50 bodov.

9. Voľný Tréning

• Začína najmenej 30 minút pred začiatkom preteku.

• Počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením.

• Počas preteku je tréning mimo parkúru povolený bez obmedzení. Nesmie však narušiť jazdu aktuálneho pretekára na trati. Trénujúci pretekár, ktorý naruší jazdu súťažiaceho, bude diskvalifikovaný.

10. Rozprava

• Vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená.

• Použitie trate povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku.

11. Pretek

• Pretekár štartuje vždy len s jedným modelom v jednej kategórii.

• Každý pretekár má právo na dve merané jazdy, z ktorých sa do konečných výsledkov započíta tá lepšia. Nie je možné kombinovať lepšie časti výsledkov z oboch jázd.

• Počas aktuálneho preteku nie je možné vymeniť model, ani za rovnaký typ. Obe jazdy musia byť absolvované s rovnakým modelom.

• Pretekár štartuje s +100 bodmi a musí prejsť trasu v parkúre v stanovenom smere prejazdu.

• Časový limit na prejdenie parkúru je 8 minút. Ak pretekár nestihne prejsť celý parkúr v časovom limite, jazdu ukončí a odráta sa mu penále -30 bodov za každú bránku, alebo úlohu, ktorú nestihol v limite prejsť.

• Nedodržanie trate, alebo poradia úloh je penalizované -10 bodmi.

• Čas od štartu po cieľ sa meria pomocou elektronických, alebo mechanických stopiek, alebo pomocou elektronickej časomiery.

• Pretekár ktorý prejde parkúr za najkratší čas, dostane časový bonus +10 bodov.

• Pretekár štartuje do parkúru podľa poradia stanoveného organizátorom na začiatku preteku. Ak pretekár odštartuje do parkúru v inom, než vo svojom poradí, dostane penalizáciu -15 bodov.

• Pretekár musí vojsť do parkúru najneskôr do 20 sekúnd po svojom štarte. Ak tento limit nestihne, dostane penalizáciu -15 bodov. Za odštartovanie do parkúru sa považuje, ak celý model prekročí štartovnú čiaru. Nie je možné odštartovať pomocou akéhokoľvek dotyku.

• Za úplné prejdenie parkúru v časovom limite sa považuje prejdenie cieľovej čiary poslednou nápravou návesu.

• Každý dotyk bránky, alebo kontrolného/vymedzovacieho prvku ktoroukoľvek časťou jazdnej súpravy, sa penalizuje -15 bodmi.

• Dotyk auta rukou sa penalizuje -100 bodmi, neplatí pri servise na aute. Servisný čas v rámci jednej súťažnej jazdy je povolený 1 x 5 minút.

• V priebehu súťažného prejazdu parkúru sa smie modelu dotknúť len pretekár (za cenu opustenia vymedzeného štvorca a príslušnej penalizácie). Dotyk, alebo iná pomoc inej osoby sa klasifikuje ako cudzia pomoc a trestá sa penalizáciou -100 bodov.

• Predčasný štart (po 10 sekundovom signáli): predné kolesá prešli štartovaciu čiaru. Penále -10 bodov.

• Okrem prejazdu parkúru, je oprava modelu povolená po a pred každou súťažnou jazdou a je časovo obmedzená štartovným poradím pretekára.

• Nešportové správanie počas pretekov je penalizované -100 bodmi (hrubé neslušné výrazy, nešetrné zaobchádzanie s modelom a príslušenstvom, úmyselné poškodenie trate a pod.)

• Jury môže rozhodnúť o udelení penalizácie -30 až -100 bodov aj v tu nevymenovaných prípadoch.

12. Opakovaný štart

• Časomerač môže nariadiť opakovaný štart len v prípade zlyhania časomiery.

• V prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byt znovu spustený najmenej od signálu "30 sekúnd do štartu".

• Ak je jazda prerušená:

o Predtým ako model prešiel prvou úlohou, potom je jazda reštartovaná ihned po tom ako bol odstránený dôvod pre prerušenie jazdy.

o Potom ako model prešiel prvou úlohou, potom bude jazda opakovaná vo vhodnom čase, vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií

• Predčasný štart nesmie byt dôvodom na opakovaný štart

13. Diskvalifikácia z jazdy sa udeľuje za:

• Porušenie technických a súťažných pravidiel.

• Stratu kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy.

14. Vyhodnotenie

• Po skončení preteku sa prirátajú penalizácie a bonusy.

• Vyhráva pretekár s najvyšším kladným počtom bodov. V prípade, že všetci pretekári dosiahnu záporné počty bodov, vyhráva pretekár s najnižším záporným počtom bodov.

• Dosiahnutý čas je menej dôležitý než počet bodov.

• V prípade rovnosti bodov a časov rozhodnú výsledky z horších jázd (horšia z dvojice jázd).

• Výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením.

15. Bodové hodnotenie pre sezónu

1. miesto 20 bodov

2. miesto 18 bodov

3. miesto 15 bodov

4. miesto 12 bodov

5. miesto 10 bodov

6. miesto 8 bodov

7. miesto 6 bodov

8. miesto 4 body

9. miesto 2 body

10. až posledné miesto po 1 bode

• Víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov.

• Pri zhodnom počte bodov rozhodne "zlatý" bod pridelený víťazovi posledných pretekov seriálu.

• Ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste.

• Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.htmodel.sk

16. Protest

• Sa môže podať len písomne Jury s vkladom 10,- €. V prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa.

17. Jury (rozhodcovská komisia)

• Jury je vždy najmenej 3 členná, pri účasti viac než 15 pretekárov je 5 členná.

• Skladá sa zo zástupcu organizujúceho klubu a 2 až 4 zástupcov pretekárov, ktorí budú vylosovaní pred začatím pretekov spomedzi prihlásených pretekárov.

• V prípade súhlasu prostej väčšiny prihlásených pretekárov, môže byť členom Jury aj nesúťažiaci jednotlivec. Počet členov Jury ale ostáva nezmenený.

• Mená členov Jury sú vyhlásené pri rozprave pred štartom preteku.

• Jury posudzuje modely, či zodpovedajú pravidlám, prideľuje bonusové, alebo penalizačné body.

• Jury sleduje priebeh jazdy v parkúre a prideľuje bonusové, alebo penalizačné body.

• Jury rieši priestupky proti pravidlám pretekov, diskvalifikácie, rozhoduje o prerušení pretekov.

• Proti rozhodnutiu Jury nie je možné odvolanie. Výsledky z jednania komise Jury musia byť oznámené hneď po prejednaní.

18. Časomerač

• Časomerač je určený dohodou pretekárov, alebo losovaním pred štartom pretekov

• Dáva pokyn na štart a ovláda časomieru.

• Sleduje jazdu, a v spolupráci s Jury pretekárom prideľuje penalizácie podľa pravidiel.

19. Organizátor

• Organizátor vyhlasuje začiatok a koniec seriálu.

• Má na starosti evidenciu pretekárov a vedie štatistiku.

• Vyhlasuje výsledky na záver seriálu a organizuje ceremoniál vyhlasovania víťazov.

20. Ceny za celkové umiestnenie

1. miesto - vecná cena

2. miesto - vecná cena

3. miesto - vecná cena

*V prípade menej ako 5 účastníkov len vecná cena za 1. miesto.

V Poprade 23.1.2016, spracoval Ing. Jozef Anďal

Šablóna parkúrových úloh