STANOVY KLUBU

Preambula

Záujmové združenie RC Model klub Poprad, založené podľa ustanovení Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je otvoreným, nezávislým, apolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Článok I.

Názov a sídlo občianskeho združenia

 • Názov združenia: RC Model klub Poprad
 • Sídlo združenia: Novomeského 3393/11, 058 01 Poprad

Článok II.

Cieľ činnosti občianskeho združenia

Občianske združenie sa zakladá za účelom:

 • poskytovať zmysluplné trávenie voľného času,
 • podporovať zdravý životný štýl detí a mládeže,
 • podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti prevádzky

rádiom riadených modelov,

 • združovať osoby so záujmom o aktivity vo vyššie uvedenej oblasti s ohľadom na bezpečnosť

a zdravie osôb, ochranu majetku a životného prostredia,

 • realizovať a rozvíjať aktivity na podporu detí a mládeže v uvedenej oblasti,
 • organizovanie súťažných a nesúťažných podujatí,
 • vybudovanie bezpečného areálu pre túto záujmovú činnosť

Článok III.

Členstvo

1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo občan cudzieho štátu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

2. O prijatí za členku/člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky členská schôdza Združenia.

3. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku.

4. Deti do 15 rokov môžu byť členmi klubu iba so súhlasom rodiča alebo svojho zákonného zástupcu.

5. Členstvo vzniká alebo je ukončené schválením členskou schôdzou klubu. Každý člen klubu dostane po prijatí členský preukaz

6. Čestné členstvo - takéto členstvo môže Rada udeliť za zásluhy a rozvoj Združenia alebo za obdobnú prospešnú činnosť

7. Členstvo v klube končí vystúpením, vylúčením alebo úmrtím člena klubu, prípadne zánikom klubu.

8. Členstvo vylúčením zaniká, ak:

- člen Združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi

- člen Združenia poškodzuje dobré meno združenia

- člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

1. Práva člena:

- podieľať sa na činnosti klubu

- voliť a byť volený do orgánov klubu, členovia mladší ako 18 rokov majú hlas poradný

- člen má právo byť volený do orgánov združenia. Podmienkou zvolenia do rady alebo kontrolnej

komisie je byť členom združenia minimálne 5 rokov a dovŕšenie veku 30 rokov

- obracať sa na klub s podnetmi a sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti klubu

- požadovať poradenskú činnosť pri riešení problémov spojených s činnosťou klubu

- zúčastňovať sa rokovaní orgánov klubu, na ktorý sa hodnotí činnosť klubu

- používať výcvikové a športové zariadenia, náradie a výstroj, ktoré sú majetkom alebo v používaní

klubu

- podieľať sa na výhodách, ktoré klub poskytuje svojim členom

2. Povinnosti člena:

- dodržiavať stanovy klubu

- riadne a včas platiť členské príspevky

- plniť uznesenia orgánov klubu

- čestne a zodpovedne plniť zverené funkcie v klube

- chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok klubu

- propagovať zásady modelárstva a súťaživosti "fair play"

Článok V.

Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

 • Členská schôdza,
 • Rada združenia
 • Kontrolný orgán - revízna komisia

Článok VI.

Členská schôdza

 • Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
 • Členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia.
 • Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi

predseda. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej

členiek/členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.

4. V prípade, ak riadne zvolaná členská schôdza nie je uznášania schopná z dôvodu, že sa na nej

nezúčastní nadpolovičná väčšina členov, zvolá Rada združenia opakovú členskú schôdzu tak, aby

sa konala najneskôr do 14 dní od riadne zvolanej členskej schôdze. Opakovaná členská schôdza

je uznášaniaschopná za účasti prítomných členov.

5. Členská schôdza najmä:

 • schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva predsedu, výkonný orgán a revíznu komisiu na obdobie 4 rokov a rozhoduje o odmeňovaní ich členov,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • rozhoduje o vzniku a zániku Združenia, ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia v prípade jeho zániku,
 • rozhoduje o zriadení organizačných jednotiek Združenia
 • schvaľuje prijatie nových členov.

6. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov vo veciach podľa 5a), 5e). V ostatných veciach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

7. Členská schôdza môže na zabezpečenie svojej činnosti:

 • Zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.
 • Ustanovovať koordinátorku/koordinátora, ktorá(ý) môže byť v pracovnom pomere.
 • Prijímať ďalšie zamestnankyne/zamestnancov do pracovného pomeru.

Článok VII.

Výkonný orgán

 • Výkonným orgánom je Rada združenia, ktorá riadi činnosť združenia medzi členskými schôdzami,

vydáva vlastné vnútorné smernice, obhajuje záujmy členov v iných organizáciách a pri jednaniach

so štátnymi orgánmi a inými organizáciami. Rada môže touto činnosťou poveriť aj ďalších členov

na základe splnomocnenia k tomuto zastúpeniu.

 • Je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi
 • Rada združenia má 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza
 • Rada združenia riadi činnosť združenia a zabezpečuje výkon rozhodnutí členskej schôdze. Do jej

pôsobnosti patrí všetko, čo nepatrí do pôsobnosti členskej schôdze.

 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto

rokovania.

Článok VIII.

Predseda

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorá/ý zastupuje združenie navonok. Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.

2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predsedu, alebo ňou/ním splnomocnená osoba.

3. Predseda môže podpisovať za združenie samostatne.

4. Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

 • Predseda je za svoju činnosť zodpovedný/á členskej schôdzi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach

združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze, pričom najmä:

 • zvoláva a riadi zasadnutia členskej schôdze,
 • zabezpečuje realizáciu rozhodnutí členskej schôdze.

6. Predsedu členská schôdza odvolá, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu,

alebo za úmyselný trestný čin,

b) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje zákaz konkurencie,

 • ak o to sám požiada.

7. Na zvolenie alebo odvolanie predsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov

všetkých členov schôdze.

Článok IX.

Revízna komisia

 • Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej

schôdzi:

 • kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá orgánom správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
 • členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
 • kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva orgánom návrh na odstránenie nedostatkov,

IV. v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodujúceho orgánu, ak nie je sám spornou stranou.

 • Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou členov revíznej komisie Združenia.
 • V prípade potreby a na základe rozhodnutia členskej schôdze, môže združenie zriadiť svoje

pobočky v obciach ako organizačné jednotky s vlastnou právnou subjektivitou.

 • Je volená členskou schôdzou a má 3 členov.
 • Z pomedzi svojich členov volí predsedu revíznej komisie na 4 ročné obdobie.

Článok X.

Hospodárenie Združenia

 • Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 • Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných právnych

predpisov.

 • Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Všetky finančné prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom

Výlučne pre účely činnosti OZ RC model klub Poprad bol zriadený bežný účet vo FIO banke. IBAN: SK6083300000002401394839, BIC: FIOZSKBAXXX). Správcom účtu je Ing. Jozef Anďal.

 • Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
 • členské príspevky,
 • granty získané na realizáciu projektov,
 • sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 • úrokov z finančných prostriedkov v peňažnom ústave,
 • dotácie,
 • dedičstvo,
 • príjmy z vlastnej činnosti,
 • výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
 • príjmy z predaja majetku Združenia
 • príjmy z reklamy
 • 2 % dane
 • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov Združenia.
 • Prostriedky združenia možno použiť na plnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom II.
 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, za hospodárenie zodpovedá členská schôdza.
 • Prostriedky a majetok Združenia nie je možné použiť na ovplyvnenie výsledkov volieb alebo na priamu či nepriamu politickú kampaň.

Článok XI.

Zánik Združenia

 • Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:
 • dobrovoľným rozpustením,
 • zlúčenie s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 • Ak zaniká združenie rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátorku/likvidátora.
 • Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75 Obchodného zákonníka.
 • Pri dobrovoľnom rozpustení Združenia likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a zvyšný majetok

Združenia odovzdá protokolárne občianskemu združeniu s podobným predmetom činnosti. O tom,

na ktorú organizáciu bude majetok Združenia prevedený, rozhodne členská schôdza.

 • Zánik Združenia oznámi predseda MV SR do 15 dní.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené na Členskej schôdzi dňa 13.10.2017 a v plnom znení nahrádzajú doteraz účinné stanovy združenia.